F  I  T  N  E  S  S    C  L  U  B    Z  A  H  I  R  
STREFA KLIENTA
wejdź >>

AKCEPTUJEMY KARTY:

KONKURS

 

 

KONKURS
Im więcej trenujesz, tym więcej zyskujesz!

 

ZBIERAJ PIECZĄTKI - ODBIERAJ NAGRODY!
Pobierz w recepcji klubu kupon konkursowy i zbieraj punkty za wejście do Fitness Club Zahir!

 

Nagrody z grupy A (15 punktów):
1. 1x wejście jednorazowe
2. Rabat 20% na zakup karnetu
3. Sok lub koktajl

Nagrody z grupy B (20 punktów):
1. 2x wejście jednorazowe
2. Rabat 30% na zakup karnetu
3. Sok lub koktajl + pomiar masy ciała

Nagrody z grupy C (25 punktów):
1. Trening personalny
2. Pomiar masy ciała + tygodniowa dieta
3. Rabat 30% na zakup karnetu + 10% na suplementy

Udanej zabawy!

 


Regulamin Konkursu
„Wymień pieczątki na nagrody”

1. Słownik pojęć:

1) Członek Klubu - oznacza osobę fizyczną korzystającą z usług oferowanych w Fitness Klubie Zahir na podstawie umowy zawartej z Organizatorem lub umowy zawartej z podmiotem trzecim
w ramach karty sportowej honorowanej przez Organizatora (np. MultiSport, OK System).
2) Karta Klubowa - oznacza plastikową kartę lub inną formę zastępczą (np. aplikację mobilną), wydaną Członkowi Klubu przez Organizatora lub podmiot trzeci współpracujący z Organizatorem, która stanowi dokument potwierdzający prawo danego Członka Klubu do korzystania z usług oferowanych w Klubie Fitness.
3) Organizator – Fitness Club Zahir, adres: 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. 1-go Maja 25.
4) Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin Konkursu „Wymień pieczątki na nagrody”
5) Uczestnik - oznacza Członka Klubu, który przystąpił do udziału w Konkursie.
6) Konkurs – oznacza konkurs przygotowany przez Organizatora dla Członków Klubu, w ramach którego Uczestnicy zbierają punkty w formie pieczątki za każde Wejście do Klubu Fitness, gdzie jedna pieczątka jest równa 1 punktowi, które podlegają wymianie na Nagrody po uzyskaniu odpowiedniej liczby punktów.
7) Wejście do Klubu Fitness – oznacza odbycie treningu w Fitness Clubie Zahir potwierdzone poprzez odczytanie Karty Członkowskiej w recepcji Klubu Fitness.
8) Nagrody – oznacza nagrody rzeczowe, do odbioru których będzie uprawniony Uczestnik Konkursu po zebraniu określonej liczby punktów w okresie trwania Konkursu. Lista nagród z podziałem na trzy grupy Nagród znajduje się w Załączniku nr 1, z zastrzeżeniem, że warunkiem odebrania Nagród z grupy A jest zebranie 15 punktów, warunkiem odebrania Nagród z grupy B jest zebranie 20 punktów, a warunkiem odebrania Nagród z grupy C jest zebranie 25 punktów.

2. Niniejszy Regulamin określa warunki przystąpienia przez Członka Klubu do udziału w Konkursie przygotowanym przez Organizatora. W ramach Konkursu Uczestnicy zbierają punkty, które po uzyskaniu odpowiedniej ich liczby podlegają wymianie na Nagrody.

3. Celem Konkursu jest aktywizowanie osób do spędzania aktywnie czasu wolnego.

4. Konkurs trwa od dnia 1.10.2020 r. do dnia 31.10.2020 r.

5. W celu wzięcia udziału w Konkursie Członek Klubu zgłasza taką chęć w recepcji Klubu Fitness i otrzymuje kupon konkursowy, na którym pracownicy recepcji Klubu Fitness będą odnotowywać pieczątki za Wejście do Klubu Fitness. Każdy kupon zawiera miejsce na 25 pieczątek.

6. W każdym dniu obowiązywania Konkursu Uczestnik może uzyskać maksymalnie jedną pieczątkę, bez względu na liczbę odbytych tego dnia treningów w Klubie Fitness.

7. Każda pieczątka jest równa 1 punktowi podlegającym wymianie na Nagrody.

8. Zebrane punkty mogą zostać wymienione wyłącznie na Nagrody i nie podlegają wymianie na gotówkę lub inne towary lub usługi z oferty Organizatora.

9. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami Organizatora, w tym także osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innych umów cywilnoprawnych o współpracy, a także ich osoby najbliższe. Osobą najbliższą na potrzeby Konkursu jest: małżonek, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu.

10. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień.

11. Uczestnicy uprawnieni do odbioru nagrody w konkursie będą mogli odebrać te nagrody najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. Po tym czasie Organizator nie będzie miał obowiązku wydania Uczestnikowi Nagród, które przejdą do dyspozycji Organizatora.

12. Organizator może zawiesić lub zakończyć Konkurs w każdym czasie bez podawania przyczyny, przy czym pozostanie to bez wpływu na prawa nabyte już przez Uczestników.

13. Informacja o Konkursie, zmianach jego warunków lub jego odwołaniu zamieszczana będzie przez Organizatora na stronie internetowej http://zahir.com.pl/, w Klubie Fitness, a także na oficjalnych profilach Organizatora w portalach społecznościowych Facebook i Instagram. Organizator informuje przy tym, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook lub Instagram.

14. Udział w Konkursie wiążę się z wyrażania przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu.

15. Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2020 r.

NOWOCZESNY

FITNESS